หน้าแรก » เกี่ยวกับสมาคม » วัตถุประสงค์การจัดตั้ง

วัตถุประสงค์การจัดตั้งสมาคมทันตแพทย์เอกชนแห่งประเทศไทย

วัตถุประสงค์เพื่อ
  • 1. เป็นตัวแทนของทันตแพทย์เอกชนในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง
  • 2. เป็นที่ปรึกษาของทันตแพทย์เอกชนเมื่อเกิดปัญหาในการประกอบวิชาชีพ
  • 3. สร้างความเข้าใจอันดีระหว่างทันตแพทย์เอกชนกับประชาชนผู้รับบริการ
  • 4. เป็นศูนย์กลางในการติดต่อสื่อสารระหว่างสมาชิกทันตแพทย์เอกชนทั่วประเทศ
  • 5. เป็นศูนย์กลางในการสร้างความสมานฉันท์
  • 6. เป็นสื่อกลางในการกระตุ้นให้ทันตแพทย์เอกชนตระหนักในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
Thai-German Basic Implantology Course รุ่นที่ 8 TG-BIC 8

Thai-German Dental Congress 2023

วิดีโอกิจกรรมงานสมาคมฯ

วารสารสมาคมทันตแพทย์