หน้าแรก » เกี่ยวกับสมาคม » คณะกรรมการ

คณะกรรมการสมาคมทันตแพทย์เอกชนแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
1 นายกฤษฎา  ทิรานนท์ นายกสมาคมฯ
2 นายทวีศักดิ์ สุธาธีรรัตน์ อุปนายก
3 นางสาวสการัตห์ ณ ลำปาง กรรมการ
4 นายวรพงษ์ ปัญญายงค์ กรรมการ
5 นายพรชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ กรรมการ
6 นายทรงวุฒิ ธนาคุณ กรรมการ
7 นายวัชรศักดิ์ ตุมราศวิน กรรมการ
8 นายอานนท์ ยินดีสุข กรรมการ
9 นางสาวนวพร ตั้งทวี กรรมการ
10 นางสาววรรณี เลิศสุขสวัสดิ์ กรรมการ
11 นายสมชาย สุวรรณวลัยกร กรรมการ
12 นายถาวรัตน์ เจริญเหรียญ กรรมการ
13 นายวรัญญู ศานติศุภมงคล กรรมการและนายทะเบียน
14 นายชัยมงคล เปี่ยมพริ้ง กรรมการและนักวิชาการ
15 นางสาวรัชนี วงษ์วชิรโชติ กรรมการและประชาสัมพันธ์
16 นางสามพิมพ์พิศา ศรีงามพร้อม กรรมการและปฏิคม
17 นางสาวอัจฉรา ปานแดง กรรมการและเหรัญญิก
18 นายเมธี เตชะปณิต กรรมการและเลขาธิการ
     

Thai-German Basic Implantology Course รุ่นที่ 8 TG-BIC 8

Thai-German Dental Congress 2023

วิดีโอกิจกรรมงานสมาคมฯ

วารสารสมาคมทันตแพทย์