หน้าแรก » เกี่ยวกับสมาคม » คณะกรรมการ

คณะกรรมการสมาคมทันตแพทย์เอกชนแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
1 ทพ. ทวีศักดิ์ สุธาธีรรัตน์ นายกสมาคมฯ
2 ทพ. เมธี เตชะปณิต อุปนายกสมาคมฯ
3 ทพ. สุรศักดิ์ วลีอิทธิกุล เลขาธิการ
4 ทพญ. สายสุดา นิลสินธพ เหรัญญิก
5 ทพ. พิชัย อัศวินใจเพ็ชร์ ประชาสัมพันธ์
6 ทพ. กฤษฎา ทิรานนท์ นายทะเบียน
7 ทพ. สราวุธ รจิตบูรณะกุล ปฏิคม
8 ทพ. เกษม พินิจเบญจพล กรรมการ
9 ทพ. ชลอศักดิ์ เอนกสัมพันธ์ กรรมการ
10 ทพ. ริม เกษมสาคร กรรมการ
11 ทพ. ชำนาญ ชนะภัย ที่ปรึกษา
12 ทพ. ประสาน ตั้งจาตุรนต์รัศมี ที่ปรึกษา
13 ทพ. สมนึก ชาญด้วยกิจ ที่ปรึกษา
14 ทพ. บุญทรง จารุกานนท์ กรรมการ
15 ทพ. สมชาย สุวรรณวลัยการ กรรมการ
16 ทพ. สำรเริง อินกล่ำ กรรมการ
17 ทพญ. ลัดดาวรรณ กิตติรังสิ กรรมการ
     

วิดีโอกิจกรรมงานสมาคมฯ

วารสารสมาคมทันตแพทย์