หน้าแรก » เกี่ยวกับสมาคม » คณะกรรมการ

คณะกรรมการสมาคมทันตแพทย์เอกชนแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
1 นายเมธี  เตชะปณิต นายกสมาคมฯ
2 นายทวีศักดิ์ สุธาธีรรัตน์ อุปนายก
3 นายชลอศักดิ์ เอนกสัมพันธ์ กรรมการ
4 นายริม เกษสาคร กรรมการ
5 นายวรพงษ์ ปัญญายงค์ กรรมการ
6 นายสมชาย สุวรรณวลัยกร กรรมการ
7 นายบุญทรง จารุกานนท์ กรรมการ
8 นายพรชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ กรรมการ
9 นายทรงวุฒิ ธนาคุณ กรรมการ
10 นายวัชรศักดิ์ ตุมราศวิน กรรมการ
11 นางสาวพิมพ์พิศา ศรีงามพร้อม กรรมการ
12 นางสาวนวพร ตั้งทวี กรรมการ
13 นายรัชภาส พานิชอัตรา กรรมการและนักวิชาการ
14 นายอานนท์ ยินดีสุข กรรมการและประชาสัมพันธ์
15 นางสาวอัจฉรา ปานแดง กรรมการและปฏิคม
16 นายพิชัย อัศวินใจเพ็ชร์ กรรมการและนายทะเบียน
17 นางสายสุดา นิลสินธพ กรรมการและเหรัญญิก
18 นายกฤษฎา ทิรานนท์ กรรมการและเลขาธิการ
     

วิดีโอกิจกรรมงานสมาคมฯ

วารสารสมาคมทันตแพทย์