หน้าแรก » ข่าวสารแจ้งประชุม » 35

คณะทันตแพทย์ TG-BIC รุ่นที่ 3 ไปศึกษาดูงาน ณ ภาคปริทันตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่ 29/11/2018 เวลา 00:00:00 น.
เมื่อวันที่ 23 - 26 พย.61 ทางสมาคมฯ ได้จัดกิจกรรมนำคณะทันตแพทย์ TG-BIC รุ่นที่ 3 ไปศึกษาดูงาน ณ ภาคปริทันตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสนี้ทางสมาคมฯ ขอขอบพระคุณ ผศ.ทพญ.สุพัตรา แสงอินทร์ และ ทพญ.ปรียานุช เพิ่มพานิช อาจารย์ภาคปริทันตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นอย่างสูง และขอขอบคุณผู้แทนจากบจก.เดนท์สพลาย ซิโรน่า, บจก.ทันตสยามและ บจก.สตรอแมนน์ ทุกท่านด้วยคะ
Thai-German Basic Implantology Course รุ่นที่ 8 TG-BIC 8

Thai-German Dental Congress 2023

วิดีโอกิจกรรมงานสมาคมฯ

วารสารสมาคมทันตแพทย์