หน้าแรก » ข่าวสารแจ้งประชุม » 34

ตาราง Hands on วันที่ 10 มีนาคม 2556 ณ โรงพยาบาลเวชธานี

วันที่ 08/03/2013 เวลา 09:27:10 น.
Conference and Hands On (Final)
Topic : Force finishing in Oral Implantology using  T - Scan  III : Emerging Trend  ( Hands ON )
Vejthani Hospital,  Building 2, Floor 8
Sunday 10 March  2013
Lecturer :  Dr. Sushil  Koirala
 
1. ผู้เข้าร่วม Hands On เป็นทันตแพทย์ในหลักสูตรรากฟันเทียม ของ สมาคมรากเทียมฯ (TADI) สมาคมทันตแพทย์เอกชนฯ (DGOI) และ รพ.เวชธานี (Frankfurt University) โดยมีผู้เข้าร่วมดังนี้

Participants Vejthani TADI TPDA SD Company TOTAL
1.       Lecturer - - - 2 2
2.       Hands On 14 7 13 2+2 36+2
3.       Observer - - - 3 3
4.       Instructor 4 2 2 - 8
5.       Staff 5 - - 15 20
TOTAL 23 9 15 24 71

2. รายละเอียดและตารางการ Hands On 
แบ่งการ Hands On ออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
Group A = Vejthani (14) + TADI (7) = 21 คน
Group B = TPDA (13) + SD Company (2+2) = 15+2 คน
Hands On จัดที่   Vejthani Hospital,  Building 2, Floor 8 (ห้องประชุม สายหยุด)
Lunch จัดที่   Vejthani Hospital,  Building 2, Floor 3 (ห้องประชุม)
แต่ละ Group ขอให้มาตรงเวลาตามตารางข้างล่าง เนื่องจาก Station ที่ทำ Hands On มีจำกัด 
และเป็นการลดความแออัด
 
Time Group A Group B
8:00 Registration  
8:30 Start Hands On  
10:20 Coffee brake  
10:40 Continue Hands On  
11:00   Registration
11:30   Lunch
12:30 Certificate and close  
12:45 Lunch  
14:00   Start Hands On
15:50   Coffee brake
16:10   Continue Hands On
18:00   Certificate and close

 

แผนผังห้อง Hands On เป็นดังนี้
 
3. ผู้เข้าร่วม Hands On ทุกท่านต้องนำ notebook ระบบปฎิบัติการ Windows มาในวันที่ 9 มีนาคม 2556 (Vie Hotel) เพื่อลงโปรแกรม T Scan ซึ่งจะใช้ฝึกปฏิบัตการในวันที่ 10 มีนาคม 2556
4. ผู้เข้าร่วม Hands On ทุกท่านต้องพิมพ์ปากเพื่อทำ Occlusal splint (with canine rise) ให้เสร็จก่อนวัน Hands On
5. Occlusal splint ใช้สำหรับฝึกกรอแต่งเพื่อปรับการสบฟัน แทนการกรอฟันธรรมชาติ ดังนั้น
ให้ Sterile มาให้เรียบร้อย หากท่านใดไม่ Sterile Occlusal splint มา จะไม่อนุญาติให้ทำ Hands On เพื่อป้องกันการติดเชื้อ ซึ่งเป็นข้อบังคับของ รพ. เวชธานี
 


Thai-German Basic Implantology Course รุ่นที่ 8 TG-BIC 8

Thai-German Dental Congress 2023

วิดีโอกิจกรรมงานสมาคมฯ

วารสารสมาคมทันตแพทย์