หน้าแรก » ข่าวสารแจ้งประชุม » 30

โปรแกรมทัวร์เยอรมัน

วันที่ 23/01/2013 เวลา 12:45:14 น.
กำหนดการเดินทาง: 
วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2553         กรุงเทพฯ - เมืองฮัมเบอร์ก
22.30 น.   คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์                14-19 ตัวอักษร (G) ประตู 4 สายการบิน AUSTRIAN AIRLINES (OS) โดยมีเจ้าหน้าที่ของ         บริษัทคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระ
23.55 น.     ออกเดินทางสู่ เวียนนา โดยสายการบิน AUSTRIAN AIRLINES เที่ยวบินที่ OS 026

วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2553      กรุงเทพฯ - เมืองฮัมเบอร์ก
05.35 น.   เดินทางถึง กรุงเวียนนา (เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง)
07.20 น.   ออกเดินทางสู่ เมืองฮัมเบอร์ก โดยสายการบิน AUSTRIAN AIRLINES เที่ยวบินที่ OS 175


08.55 น.   เดินทางถึง เมืองฮัมเบอร์ก เป็นเมืองขนาดใหญ่เป็นอันดับสอง เป็นเมืองท่าที่มีชื่อเสียง มีวัฒนธรรมน่า      ชมไม่แพ้เมืองอื่นเลยทีเดียว และยังมีชื่อในเรื่องเพลง คอเพลงคนไหนไปต้องไม่พลาดเมืองนี้ 
ค่ำ      นำท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL HOLIDAY INN HAMBURG หรือ เทียบเท่า
      (ไม่รวมอาหารกลางวันและค่ำ เพื่อให้ท่านสะดวกต่อการประชุมสัมมนา)

วันศุกร์ที่ 27- 28 สิงหาคม 2553      
เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
      นำท่านนั่งรถสู่ งานประชุม จากนั้นให้ท่านประชุมสัมมนา อิสระตามอัธยาศัย หลังจากท่านประชุมเสร็จ      เรียบร้อยแล้ว รถจะมารับท่านเพื่อเข้าสู่โรงแรม
      (ไม่รวมอาหารกลางวันและค่ำ เพื่อให้ท่านสะดวกต่อการประชุมสัมมนา)
ค่ำ      นำท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL HOLIDAY INN HAMBURG หรือ เทียบเท่า

วันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม 2553         เมืองฮัมเบอร์ก - เมืองเดรสเดน
เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
      นำท่านเดินทางสู่ เมืองเบอร์ลิน เมืองหลวงอันงามสง่าของเยอรมนี หลังจากการรวมประเทศแล้ว เมือง      เบอร์ลินถูกปรับเปลี่ยนให้เป็นเมืองที่ทันสมัยและมีความพร้อมสำหรับเมืองหลวงใหม่
เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
      เดินทางสู่ เมืองเดรสเดน เมืองที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน เนื่องจากเป็นเมืองหลวงและเป็นที่ประทับ      ของเหล่ากษัตริย์แห่งแซกโซนี ที่ได้สร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมให้กับเมืองนี้
      เดรสเดน ได้รับการขนานนามว่า"ฟลอเรนซ์แห่งทางเหนือ" เป็นมหานครที่เต็มไปด้วยศิลปะแบบบาโรก       โดยมียุคทองในตอนต้นของศตวรรษที่ 18 ภายใต้การปกครองของกษัตริย์ออกุสตุส ผู้ปกครองแห่งแซก      โซนีและกษัตริย์แห่งโปแลนด์ ดังจะเห็นหลักฐานได้จาก ปราสาทสวิงเกอร์ ปราสาทพิลนิทซ์ งานศิลปะที่      ประเมินค่ามิได้ในพิพิธภัณฑ์ และมหาสมบัติในห้องเขียว
ค่ำ      รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
      นำท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL NH DRESDEN หรือเทียบเท่า

วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2553      เดรสเดน - เมืองคาร์โลวี วารี่ - เมืองคลุมลอฟ
เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
      เดินทางสู่ เมืองคาร์โลวี วารี่ เมืองแห่งน้ำแร่ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ตั้งอยู่ท่ามกลางเทือกเขาที่อุดม         สมบูรณ์ และมีแม่น้ำเทปลาไหลหล่อเลี่ยงเมือง ตามตำนานกล่าวไว้ว่าพระเจ้าชาร์ลสที่ 4 ทรงพบแหล่ง      น้ำแร่ที่เมืองนี้ใน ค.ศ. 1358 เมื่อครั้งเสด็จออกล่าสัตว์ และสุนัขล่าเนื้อตัวหนึ่งตกลงไปในบ่อน้ำพุร้อน       นับตั้งแต่นั้นมาเมืองนี้ก็มีชื่อเสียงเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน มีแหล่งน้ำพุร้อน น้ำแร่ธรรมชาติที่มีอุณหภูมิ      ตั้งแต่ 42 - 72 องศาเซลเซียส ทั้งหมด 12 แห่ง สปาในเมืองนี้มีชื่อเสียงไปทั่วโลกว่าเป็นศูนย์กลางบำบัด      โรคภัยต่างๆ มีเจ้านายหลายพระองค์เคยเสด็จมาเยือน อาทิ จักรพรรดินีมาเรีย เทเรซ่าแห่งออสเตรีย,       พระเจ้าปีเตอร์มหาราชแห่งรัสเซีย และพระเจ้าเฟรเดอริกที่ 1 แห่งปรัสเซีย ทำให้เมืองนี้กลายเป็นรีสอร์ท      สุขภาพระดับโลก นอกจากนี้คาร์โลวี วารี่ ยังมีชื่อว่าเป็นที่ชุมนุมของเหล่าศิลปินชื่อดังอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็น      เกอเธ่, บีโธเฟ่าหรือริชาร์ด วากเนอร์ ฯลฯ ชม บ่อน้ำแร่ธรรมชาติ ซึ่งมีแท่นน้ำพุร้อน มีอุณหภูมิตั้งแต่       30, 50 และ 72 องศาเซลเซียส สามารถใช้ดื่มได้ โดยมีวิธีการดื่มน้ำแร่ที่พิเศษ คือต้องใช้แก้วพิเศษ         โดยเฉพาะ เป็น แก้วพอร์ชเลน ที่มีปากยื่นออกมาเหมือนกาน้ำ ซึ่งเชื่อกันว่าดีต่อระบบย่อยอาหาร   
เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย      นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองครุมลอฟ ซึ่งเป็นเมืองขนาดเล็กในภูมิภาคโบฮีเมียใต้ มีชื่อเสียงด้าน         สถาปัตยกรรม และศิลปะของเขตเมืองเก่า เมืองคลุมลอฟได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโก ให้      เป็นมรดกโลก  เมืองนี้ยังเป็นสถานที่จัดเทศกาล และงานรื่นเริงต่างๆ มากมายในแต่ละปี ที่รู้จักกันมาก       คือ งานเทศกาลกุหลาบห้ากลีบ (FIVE PETALLED ROSE FESTIVAL) ซึ่งจะเฉลิมฉลองในวันสุด         สัปดาห์ เดือนมิถุนายน ในเขตใจกลางเมืองจะปิดการจราจร และประดับตกแต่ง เหมือนเมืองในยุคกลาง       พร้อมทั้งช่างฝีมือ ศิลปิน นักดนตรี และชาวเมือง ที่แต่งกายด้วยเสื้อผ้าแบบยุคกลาง ในเทศกาลมี         กิจกรรมมากมาย เช่น การประลองบนหลังม้า ฟันดาบ เต้นรำพื้นเมือง และแสดงละคร กิจกรรมเหล่านี้      จัดขึ้นที่ปราสาท สวนสาธารณะ ริมฝั่งแม่น้ำ และสถานที่อื่นๆ นอกจากนี้ยังมีการแสดงดอกไม้ไฟที่จัดขึ้น      เหนือปราสาท 
ค่ำ      รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
      นำท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL OLD INN CESKY KRUMLOV หรือ   เทียบเท่า

วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2553      เมืองคลุมลอฟ - กรุงปร๊าก 
เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
      ชม ปราสาทครุมลอฟ (KRUMLOV CASTLE) จากด้านนอก จัดได้ว่าเป็นปราสาทที่ใหญ่เป็นอันดับสอง      ของประเทศ รองลงมาจากปราสาทปราก ถูกสร้างขึ้นในราว ค.ศ.13–14 ในสไตล์ของเรอเนสซองร์  นำ      ท่านเดินชมตัวเมืองเล็กๆที่สวยงาม และสงบเงียบ แต่เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก
เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
      เดินทางเข้าสู่ กรุงปร๊าก เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดในสาธารณรัฐเช็ก มีประชากรอาศัยประมาณ       1.2 ล้านคน เมื่อ ค.ศ. 1992 องค์การยูเนสโก ได้ประกาศให้ปรากเป็นมรดกโลกซึ่งพื้นที่บริเวณกรุงปราก      มีคนอาศัยตั้งแต่ 200 ปีก่อนคริสตกาล โดยช่วงแรกเป็นเผ่าเคลต์ (Celt) ก่อนจะถูกรุกรานโดยเผ่า
      เยอรมนิก (Germanic) และถูกครอบครองโดยเผ่าสลาฟในคริสต์ศตวรรษที่ 4 ส่วนตัวเมืองปรากนั้น         มีหลักฐานว่าสร้างในคริสต์ศตวรรษที่ 9 และเป็นเมืองหลวงของแคว้นโบฮีเมีย ซึ่งอยู่ใต้การปกครองของ      จักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์
ค่ำ      รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
      นำท่านเข้าสู่ ที่พัก HOTEL ANDEL’S PRAGUE หรือ เทียบเท่า

วันพุธที่ 1 กันยายน 2553      กรุงปร๊าก (พาชมเมือง) 
เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
      นำชม กรุงปร๊าก แสนสวย ชมโบราณสถานเก่าแก่อายุกว่า 650 ปี ปราสาทปร๊าก สร้างขึ้นในศตวรรษที่       11 ด้วยศิลปะแบบโกธิค ชมความใหญ่โตโอ่อ่าของตัวปราสาทและ มหาวิหารเซนต์วิตัส มหาวิหารอัน         ศักดิ์สิทธิ์ ที่มีคุณค่าอย่างยิ่งของชาวเชคทุกคน เนื่องจากเป็นที่เก็บพระศพของกษัตริย์พระองค์ต่างๆ แล้ว      ยังเป็นที่เก็บมงกุฎเพชรที่ทำขึ้นในสมัยพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 4 กษัตริย์ผู้สร้างความเจริญสูงสุด จนทำให้กรุง      ปรากเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรโบฮีเมียและจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ ชม สะพานชาร์ลส์ ที่สร้างขึ้น      ในช่วงศตวรรษที่ 14 ด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค ตลอดราวสะพานมีประติมากรรมหินทราย รูปปั้นของ      นักบุญต่างๆ ถึง 30 รูป ซึ่งมีความงดงามและไม่ซ้ำแบบ
เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
      นำคณะชมย่าน จัตุรัสเมืองเก่าสตาเร เมสโต สถานที่นัดพบของชาวปราก บริเวณโดยรอบล้วนเป็น         อาคารและวิหารเก่าแก่อายุกว่า 600-700 ปี ที่มีความงดงามโดดเด่นจนได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนส      โก้ให้ป็นมรดกโลก ชม อนุสาวรีย์ยาน ฮุส ผู้นำฝ่ายปฏิรูปศาสนา ซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นพวกนอกรีต ถูก      เผาทั้งเป็นโดยผู้ปกครองของฝ่ายคริสต์ศาสนจักรโรมันคาทอลิค นำชม  หอนาฬิกาดาราศาสตร์ ที่ทุกๆ       1 ชั่วโมงจะมีตุ๊กตาสาวกพระคริสต์ (12 Apostles) ออกมาเดินผ่านหน้าต่างเล็กๆ ด้านบนหอคอยจนครบ       12 องค์ บริเวณใกล้เคียงกันนี้ยังเป็นที่ตั้งของชุมชนชาวยิวที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป
ค่ำ      รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
      นำท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL ANDEL’S PRUGUE หรือ เทียบเท่า

วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2553      ปร๊าก - บราติสลาวา
เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
      นำท่านเดินทางสู่ กรุงบราติสลาวา นครหลวงแห่งสาธารณรัฐสโลวัคเป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุด      ของสโลวัค เป็นที่ตั้งของรัฐสภา มหาวิทยาลัย พิพิธภัณฑ์ รวมทั้งโรงละครและสถาปัตยกรรม ระหว่างทาง      ท่านจะได้ชมความงามของเทือกเขาคา ที่สวยงามไม่แพ้เทือกเขาแอลป์ และเนื่องจากเมืองนี้เคยตกอยู่         ใต้อำนาจของหลายชาติ เช่น ออสเตรีย ฮังการี เยอรมัน จึงมีชื่อเรียกในภาษาอื่น ๆ มากมาย อาทิ 
      พอซโซนี (ฮังการี) เพรชพอรอค (ภาษาสโลวักเก่า) เพรสส์บูร์ก (เยอรมันและภาษาอังกฤษ)
เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน
      นำคณะชม ปราสาทแห่งกรุงบราติสลาวาจากด้านนอก ซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขาคาร์เบเธียนเหนือลุ่มแม่น้ำ      ดานูบ ตัวอาคารมีหอคอยสูง 80 เมตร ทั้ง 4 ด้าน ผสมผสานไปด้วยศิลปะแบบกอธิค เรอเนสซองส์ และ      บาร็อค จากนั้นเที่ยวชมเมืองในเขตจัตุรัสใจกลางเมืองอันเป็นที่ตั้งของทำเนียบประธานาธิบดี 
      อิสระให้ทุกท่านได้เก็บภาพประทับใจก่อนอำลาเมือง
ค่ำ      รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
      นำท่านเข้าสู่ที่พัก      

วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2553      บราติสลาวา - บูดาเปสต์
เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
      นำท่านชมสถานที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ จัสตุรัสวีรบุรุษแห่งฮังการี (Hero Square) สถานที่      สำหรับใช้ในพิธีสวนสนามของทหารฮังการีและเป็นที่ตั้งอนุสาวรีย์ของบรรพกษัตริย์ที่มีชื่อเสียงในอดีต       อนุสรณ์สถานสูงเสียดฟ้า ที่ระลึกครบรอบ 1,000 ปี ของประวัติศาสตร์ชนชาติฮังการี บนยอดคือทูต         สวรรค์ในนิมิตของกษัตริย์สตีเฟ่น คริสตศาสนิกชนพระองค์แรกของฮังการี จตุรัสตกแต่งด้วย            ประติมากรรมกษัตริย์ราชวงศ์ต่างๆ ของฮังการี พร้อมแสดงภาพการต่อสู้เพื่ออิสรภาพของชาวฮังกาเรียน       จากนั้น ชมทัศนียภาพของกรุงบูดาเปสต์ บนเนินเขาเกลเลิร์ท ชมทัศนียภาพโดยรอบของกรุงบูดาเปสต์      และแม่น้ำดานูบ 
เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน
      จากนั้นขึ้นสู่ Castle Hill ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับคฤหาสน์ของกษัตริย์และโบราณสถาน ซึ่งยังมีร่องรอยบ่ง      บอกถึงความเจิญรุ่งเรืองในอดีต ต่อจากนั้นชม โบสถ์แมทธีอัส เป็นศิลปะแบบโกธิค หลังคาของโบสถ์ปู      ด้วยกระเบื้องสี ลวดลายสวยงาม แล้วชม ป้อมปราการพิชเชอร์แมนส์บาสเตียน ป้อมชาวประมง ซึ่งอดีต      สร้างขึ้นเพื่อใช้สำหรับป้องกันข้าศึกบนฝั่งเหนือของแม่น้ำดานูบ ที่ระลึกถึงความกล้าหาญของชาวประมงที่      สละชีวิตเพื่อปกป้องบ้านเมืองจากการรุกรานของชาวมองโกล ต่อจากนั้นนำท่านลงเรือล่อง แม่น้ำดานูบ       แม่น้ำสายโรแมนติก มนต์เสน่ห์ไม่เสื่อมคลาย เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ของธรรมชาติ และสถาปัตยกรรม      แบบโกธิคที่โดเด่น ตลอดจนอาคารบ้านเรือนและความเป็นอยู่ผู้คนสองฟากฝั่งแม่น้ำ ชมความงามของ      เมืองบูดาเปสต์ และแม่น้ำดานูบซึ่งนอกจากจะแบ่งประเทศฮังการีทั้งประเทศแล้ว ยังได้แบ่งนครหลวง      แห่งนี้ออกเป็น 2 ฝั่งด้วย นครหลวงแห่งนี้มีสะพานทอดข้ามทั่งสองฝั่งรวม 8 สะพาน ท่านจะได้ชม         ทัศนียภาพของเมืองหลวงแห่งนี้ด้วยความประทับใจอย่างยิ่ง
ค่ำ      รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
      นำท่านเข้าสู่ที่พัก      

วันเสาร์ที่ 4 กันยายน 2553      บูดาเปสต์ - เวียนนา - กรุงเทพฯ
เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
      ในช่วงเช้าของวันนี้ให้ท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือ ถ่ายภาพในมุมที่สวยงามต่าง ๆ เพื่อเก็บไว้เป็น      ที่ระลึก
เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน
      นำท่านเดินทางสู่สนามบิน
18.20 น.   ออกเดินทางสู่ เวียนนา โดยสายการบิน AUSTRIAN AIRLINES เที่ยวบินที่ OS 722
19.15 น.   เดินทางถึง เวียนนา (เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง)
23.20 น.   ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน AUSTRIAN AIRLINES เที่ยวบินที่ OS 025
วันอาทิตย์ที่ 5 กันยายน 2553      กรุงเทพฯ
11.15 น.   เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
Thai-German Basic Implantology Course รุ่นที่ 8 TG-BIC 8

Thai-German Dental Congress 2023

วิดีโอกิจกรรมงานสมาคมฯ

วารสารสมาคมทันตแพทย์