หน้าแรก » ข่าวสารทั่วไป » 6-ขอรับข้อเสนอแนะและความคิดเห็นในเนื้อหาการสอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม

ขอรับข้อเสนอแนะและความคิดเห็นในเนื้อหาการสอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม

วันที่ 31/01/2014 เวลา 10:39:50 น.
ตามที่ได้รับหนังสือจากทางคณะกรรมการบริหารศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม เพื่อขอรับข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นในเนื้อหาการสอบ เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม จึงข้อความร่วมมือมายังสมาชิก และ บุคคลากรทุกท่าน ร่วมแสดงความคิดเห็น เพื่อจะเป็นประโยชน์ของการพัฒนาวิชาชีพต่อไป ตามหนังสือข้อความอนุเคราะห์ ที่ ศ.ป.ท./๑๑ ภายในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ นี้
เอกสารหนังสือข้อความร่วมมือประชาสัมพันธ์

Thai-German Basic Implantology Course รุ่นที่ 8 TG-BIC 8

Thai-German Dental Congress 2023

วิดีโอกิจกรรมงานสมาคมฯ

วารสารสมาคมทันตแพทย์